Monday, January 3, 2011

A. Sejarah Nabi Muhammad SAW. Periode Makkah.


A. Sejarah Nabi Muhammad SAW. Periode Makkah.

Kejahiliyahan (kebodohan)masyarakat Arab pada waktu itu terdapat dalam bidang :
1. Agama
Masyarakat Arab adalah penyembah berhalah.Berhala-berhala itu diletakan di Ka’bah jumlah nya mencapai 300 lebih. Diantara berhala-berhala yang termaksuk bernama Ma’abi,Khuza’ah,hubal.
2. Moral
Masyarakat Arab menjadikan kabilah yang kalah perang menjadi budak,menempatkan perempuan ditempat kan yang rendah,suka berjudi dan minum-minuman keras.
3. Hukum
MasyarakatArab bahwa judi,mabuk mabukan,berzina,mencuri,merampok , membunuhbukan merupakan perbuatan yang salah.

Melihat kondisi masyarakat makkah dalam kejahiliyahan,Rasullulah saw.kurang lebih lima tahun terakhir sebelum kenabian selalu berkhalwat mendekatkan diri kepada Allah swt.di Gua Hiro tujuanya agar Allah swt berkenan memberi petunjuk dalam menghadapi umatnya.dan saat itulah turu wahyu pertama Surah al-Alaq 1-5 Sbb:
Artinya: “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.Bacalah,dan Tuhan mulah yang paling pemurah.Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam.dia mengajarkan kepada manusiaapa yang tidak diketauhi olehnya”

Peristiwa turunnya wahyu petama tersebut kemudian diperingati sebagai Nuzulul Quran.setelah menerima wahyu Rasulullah saw.mengalami kegelisahan dan kebingungan kemudian dihibur Khadijah yang diyakin kan bahwa beliau akan menjadi nabi dan akan mengangkat derajat kaum nya dari kehinaan menuju kebahagiaan abadi.Kurang lebih 2 setengah tahun wahyu pertama turun barulah wahyu kedua surah Al-muddassir ayat 1-7 yang berbunyi :


Artinya :”Hai orang yang berselimut (muhammad).Bangunlah lalu berilah peringatan .Dan
Tuhanmu agungkanlah.Dan pakaian mu bersikanlah .Dan jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak.Dan untuk memenuhi perintah Tuhan mu bersabarlah.

Adapun ajaran islam yang di dakwahkan Rasulullah saw.diawal kenabian periode Makkah adalah sebagai berikut :

1. Mengajar keesaan Allah Swt
2. Mengajarkan adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan.
3. Mengajarkan kesucian jiwa.
4. Mengajarkan kesaudaraan dan persatuan.
Melihat dakwa Rasulullah saw .orang-orang Quraisy berusaha menghentikan dengan berbagai cara.Beberapa tindakan (reaksi)orang kafirQuraisy untuk menghentikan dakwa Rasululluah saw adalah sebagai berikut :

1. Ejekan, Hinaan, dan memperolok-olok
2. Menjelek-jelekan ajaran Nabi Muhammad saw.
3. Menyodorkan beberapa bentuk penawaran.
4. Melakukan tekanan fisik.

B. Cara Dakwah Rasulullah saw.
1. Dakwa Sembunyi-sembunyi
Lebih kurang selama tiga tahun dimulai dari mengajak anggota keluarga ,sahabat,dan orang-orang yang terdekat.perhatikan firman AllaSwt.berikut !

Artinya : “Hai orang –orang berselimut (Muhammad)bangunlah lalu berilah peringatan.Dan
Tuhan mu agungkanlah .dan pakaianmu bersikanlah Dan perbuatan dosamu tinggal Kanlah.Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang Lebih banyak.Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah”.
Dari ayat diatas Allah Swt,memberikan petunjuk tentang cara menyampaikan agama Islam kepada umat manusia,yaitu :
a) dengan cara sembunyi-sembunyi,sebab orang kafir Quraisy tidak akan senang terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.
b) lemah lembut jangan sampai menyakiti orang.
2. Dakwah terang -terang
Perhatikan firman Allah Swt. Berikut :Artinya : “Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terang segala apa yang diperintahkan
(kepadamu)dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
C. Orang-Orang yang pertama kali masuk Islam
Dakwah Rasulullah yang sembunyi-sembunyi berhasil membuat beberapa orang masuk Islam yang disebut Assabiqunal Awwalun(yang pertama dan terdahulu)masuk Islam .Mereka itu adalah:Khadijah bin kuwailid(Istri Rasulullah saw),Ali binAbi Thalib,Zaid bin Haritsa,dan Abu Bakar Ash shidiq.
Kemudian menyusul Usman bin Affan,Zubair bin Awwan,Abdul Rahman bin Auf,Sa’ad bin Abi Waqas,dan Thalhah binUbaidillah ,Amir bin jarrah ,Abu salamah bin Abdul Asad,Al Arqam bin Abil Arqam,dan lain-lain.Rumah Al Arqam bin Abil Arqam dijadikan pusat pengajaran Alquran.

D. Misi Dakwah Nabi Muhammad saw.
Dengan kesabaran, Rasulullah saw.mendapat pengikut walaupun baru beberapa orang yang masuk agama islam.perjuangan dakwah ini membutuhkan waktu yang lama untuk membentuk manusia yang beriman kepada Allah swt.
Setelah diperjuangkan oleh Rasulullah saw selama 13 tahun di makkah,islam menjadi agama pilihan orang-orang jazirah Arab.kedatangan islam di jazirah Arab benar-benar menjadi rahmat bagi bangsa Arab.mereka yang tadinya bercerai-berai saling bermusuhan berhasil disatukan oleh satu tujuan mulia,yaitu dinul islam .Selama lebih kurang 23 tahun agama islam disebarkan oleh Nabi Muhammad saw.dengan pengorbanan yang luar biasa.Rasulullah saw.berjuang dengan jiwa,tenaga,dan hartanya demi kejayaan islam.islam menjadi agama yang sempurna sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Swt.dalam firmanya :

Artinya : “pada hari ini Aku telah sempurnakan untuk kamu agamamu,dan telah aku cukupkan kepadaMu ,nikmat-ku dan telah aku ridhai islam itu jadi agama mu.”
Islam adalah agama yang sempurna karena sebagai berikut :
1. Agama Islam merupakan agam untuk seluruh manusia.Berbeda halnya dengan agama samawi sebelumnya,terbatas hanya untuk satu kaum saja.
2. Ajaran Islam meliputi semua aspek kehidupan.
3. Agam Islam berfungsi sebagai rahmatan lil alamin.

Dengan ayat tersebut,misi atau dakwah Nabi Muhammad saw.untuk menyampaikan Islam telah Selesai.Nabi Muhammad saw.menerima wahyu terakhir itu satu tahun sebelum beliau melakukan haji wada’(haji perpisahan)yang diikuti pleh lebihkurang 100.000 kaum muslimin.dihadapan ratusan ribu jamaah itu Rasulullah saw.mengucapkan pidato maha penting dan mempunyai nilai-nilai bagi kaum muslimin.
Menurut ahli sejarah,ayat tersebut merupakan wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.setelah ayat itu dibacakan oleh Nabi Muhammad saw.,Abu Bakar Ash Shidiq menagis.lalu nabi Muhammad saw bertanya tentang apa yang menyebabkanya menangis.Abu Bakar menjawab bahwa sesatu yang telah sempurna tidak adalagi yang ditungu ,kecuali kekuranganya.
E. Manfaat dari Dakwah Rasulullah saw. Di makkah.
Beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari dakwah Rasulullah saw.adalah sebagai berikut:
 Iman kepada Allah swt.yang kuat dan beramal kebenaran.
 Tanggung jawab dan cita-cita yang mulia untuk berdakwah.
 Ketabahan dan keteguhan hati (bersabar)Sejarah Nabi Muhammad saw peride Madinah

A. Masyarakat Madinah sebelum mengenal dan sesudah mengenal Islam Datang.

Mengetahui perkembangan Agama Islam adalah sangat penting bagi kita sebagai umat Islam.kita dapat mempelajarinya lewat sejarah kebudayaan islam yang memuat tentang segala hal yang berhubungan dengan dakwah Raslullah saw. Dan yang berkaitan dengan nya.Termasuk didalam nya tentang keadaan masyarakat dan peradabanya,baik sebelum atau sesudah islam datang.

Untuk lebih jelas marilah kita pelajari tentang sejarah kebudaya islam berikut ini :
1. Keberagama Masyarakat Madinah Sebelum islam datang.
Madinah adalah kota tujuan Hijrah kaum muslimin setelah sebelumnya hijrah ke Habsyi.Madinah adalah kota yang merpakan tonggak perkembangan islam .Dari madinahlah islam berkembang keseluruh dunia.
Kota Madina semula bernama Yatsrib setelah Rasulullah dan kaum muslimin hijrah maka kota Yatsrib di ubah menjadi Madinatul Munawar yang Artinya adalah kota yang bercahaya.
Kota Yatsrib mempunyai sejarah tersendiri bagi Rasulullah saw.Sisilah ibu Rasululluh saw.yang bernama Aminah berasal dari kota itu juga.Bahkan dikota Yatsrb pula Ayah dan ibunya dimakamkan,tempatnya dikampung Ambwa.’
Dikota madinah sebelum Rasulullah saw dan kaum muslimin Mekah hijrah kesana,ada empat kabilah yang saling bermusuhan .Mereka saling berebutan kekuasaan.Keempat kabilah itu adalah Aus Khazraj,kaum Yahudi,dan bangsa Syiria.
2. Kebudayaan Masyarakat Madinah sebelum Islam datang
Dimadinah ,sebelum islam datang sering terjadi peperangan antar kabila. Hal ini dipicu oleh adanya persaingan ,permusuhan ,dendam ,saling berebutan pengaruh dan kekuasaan antara kabila. Di Madinah saat itu berlaku hokum rimba ,siapa diantara mereka yang kuat , menindas yang lemah.Sebalik nya bagi kabila yang lemah,jika ada kesempatan memberontak kepada yang kuat.Dan kejadian ini berlangsung terus menerus,sehingga tidak ada ketentraman hidup disana.
Sebelum Islam datang budaya masyarakat Madinah adalah kabila terkuat berkuasa.Kabila Yahudilah yang berkuasa saat itu sehingga di musuhi oleh kabila yang lain seperri kabila Aus dan kabila Kazraj.Apalagi orang-orang syiriah yang beragama nasrani sangat memusuhi kaum Yahudi ,karena mereka beranggapan bahwa orang-orang Yahudilah yang telah menyalib Isa Al-masih yang diyakini oleh penganut Agama nasrani sebagai Tuhan.
Dalam melawan orang-orang Yahudi,orang-orang syiriah mengalami kekalahan.Akhir nya orang-orang syiriah meminta bantuan kepada kabila Aus dan Khazraj.ketiga kabila tersebut dan orang-orang Yahudi Akhirnya dapat dikalahkan.
Dengan berkuasanya kaum Yahudi yang semena-mena .kabilaAus dan Khazraj sadar terhadap peperangan yang dilakkan diatara kabila yang sepaham dalam keyakinan,yaiyu sama-sama mentembah berhala.Kmudian berdamailah kembali ke dua kabila ini.
3. Reaksi masyarakat Madinah terhadap Kaum muhajirin.
Rasulullah saw.mengeban amanat Allah berupa dakwah di Makkah selama tiga belas tahun .Dalam dakwah tersebut banyak sekali rintangan cobaan dan ancaman yang di hadapi.Rintangan dan ancaman bukan hanya datang dari masyarakat Makkah saja bahkan dari keluarga sendiri.Dengan keadaan demikian Rasulullah saw.merasa kurang berhasil dalam dakwahnya.Maka ia pun bertekad untuk Hijrah keMadinah sebagai tempat untuk berdakwah.
Sebelum Rasulullah saw.berangkat Hijrah keMadinah,pada sahabat sudah terlebih dahulu berangkat keMadinah.Mereka berHijrah rombongan demi rombongan.Mereka berhijrah secara sembunyi-sembunyi.Hanya Umar r.a yang berani terang-terangan.bahkan sebelum berangkat beliau telah menyiapkan pedang dan panah.Beliau (Umar r.a) terlebih dahulu tawaf mengelilingi Kakbah sebelum berangkat dan menantang para musyrikin untuk menghadang nya.kalau berani.
Demikianlah secara beransur-ansuran kaum muslimin melakukan hijrah ke madinah sehingga tidak ada yang tertinggal di Makkah kecuali Rasulullah saw..Abu Bakar r.aAli r.a,orang-orang yang ditahan,orang-orang sakit,dan orang-orang yang tidak mampu keluar.
Beberapa lama setelah para sahabat berhijrah barulah Rasulullah saw. Dengan titemani olh Abu Bakar a.s Shidik berangkat hijrah keMadinah.dalam perjalananya, Rasululluh saw dan Au Bakar di Bantu oleh beberapa orang yaitu Ali r.a bertugas menempati tempat tidur Nabi saw.untuk mengelabuin kaum murikin yang telah berencana membunuh Nabi saw.pada malam hijrah nya.Amir bin fahirah di beri tugas menggembalakan kambing di siang harinya dan hari nya menggiring kambingnya menuju Gua untuk menghapus jejak Nabi saw.dan Abu Bakar derta untuk diambil susu kambingnya untuk dimminum.Adapun asma’diberi tugas Abu Bakar agar membawa makanan setiap sore kepada nya.Berangkat nya Rasulullah dan Abu Bakar ke gua sur ini tempat nay terjadi pada tanggal 2 Rabiul awal yaitu tanggal 22 september 622 M.
Kepergian Nabi saw.dan Abu Bakar r.a akhir nya diketahui oleh kaum musyrikin.mereka mencari Rasulullah saw.dengan mengawasi semua jalan ke Madinah ,bahkan sampai ke Gua sur.Namun berkat perlindungan Allah swt.mereka tidak menemukannya,sehingga Rasulullah saw.dan Abu Bakar merasa aman dari mereka.
Demekianlah perjuangan Rasulullah saw.di Madinah yaitu dengan meliputi dua segi.pembinaan masyarakat Islam dan segi memelihara serta mempertahankan masyarakat islam.
4. Hubungan kaum muhajirin dan Anshor
Sejak hijarah nya Rasulullah saw.dan kaum muslimin ke madinah kaum Anshor telah menolong kaum muhajirin dengan tulus dan ikhlas dan tidak memperhitungkan keuntungan-keuntungan materi,kecuali hanya mengaharap ridha Allah swt..untuk lebih mempererat antara kaum muhajirin dan Anshor maka Rasulullah saw.mempersaudarakanya.bahkan mereka dipersaudarakan untuk saling mewarisi sepeninggalan mereka sehingga pengaruh ukhuwah islamiah lebih kuat dan membekas dari pada pengaruh ikatan darah.(kekerabatan
Persaudaraan tersebut mengandung manfaat secara psikologi bagi kaum muhajirin.mereka yang terpisa dari sana kerabatnaymerasa tenang dan tentram jiwanya serta meras aman.Dimadinah ,kaum muhajirin ada yang hidupnya berdagang,brtani,atau kebun,dan menggarap tanah kaum Anshor.
Demikianlah ikatan persaudaraan yang berlandas iman,walaupun mereka terdiri atas sebagai suku dan kabila tetapidapat terjalin hubungan persaudaraan yang kuat,sehingga terbentuklah masyarakat Islam yang kukuh.
5. Hubungan kaum muslimin dan Non Muslimin.
Selain menata hubungan antara sesame muslim yaitu Muhajirin dan Anshor,Rasulullah saw.juga menata hubungan antara kaum muslim dengan Non muslim.Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram DiMadinah.Rasulullahsaw. mengadakan perjanjian persahabatan serta perdamaian dengan kaum Yahudiyang berada di Madinah dan sekitarnya.Dalam perjanjian tersebut ditetapkan serta diakui hak-hak kemerdekaan setiap orang untuk memeluk dan menjalan kan ibadah sesuai dengan Agama nya masing-masing dan hak pemilihan harta benda mereka mereka serta syarat-syarat lain yang saling mengingat kedua belah pihak.
Isi perjanjian persahabatan dan perdamaina yang di sepakati Rasulullah saw.dan kaum Yahudi madinah adalah sebagai berikut:
 Kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum muslim.kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan syairat agama masing-masing.
 Kaum muslim dan kaum yahudi wajib tolong menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi kaum muslim ataupun kaum Yahudi.kaum muslim memikul tanggung jawab sendiri kaum Yahudi memikul belanja mereka sendiri
 Kaum muslim dan kaum yahudi saling menasehati,tolong-menolong,dan melaksanakan kewajiban dan keutamaan.
 Kota madinah merupakan kota suci yang wajib dihormati bersama yang terikat dengan perjanjian persahabatan dan perdamaian ini.
 Jika terjadi perselisihan antara kaum yahudi dan kaum muslimin urusannya di serahkan kepada Allah swt. Dan Rasulullah.
 Siapa saja yang tinggal di dalam atau di luar kota madinah,wajib di lindungi keamananya,kecuali orang yang berbuat dzalim dan berbuat salah.
Demikianlah isi perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Yahudi,yang kemudian dikhinati oleh kaum Yahudi,Bani Qainuqa yang mula-mula merusak perjanjian tersebut,yaitu membuat keonaran,menfitnahdan menghasut masyarakat supuya menjauhkan Rasulullah saw.
6. Toleransi Islam Terhadap Agama lain.
Dengan adanya perjanjian dan perdamaian antara Rasulullah saw.dan kaum Yahudi di madinah dan sekitarnya menunjukan bahwa agama islam mempunyai sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain.Agama islam mengajarkan kerukunan,baikterhadap sesame muslim Agama islam sangat menghargai Agama lain.
B. Peride Islam Periode Madinah.
Berpisah dengan kelurga dalam waktu yang lama tentu saja menimbulkan kerinduan yang mendalam.Dmikian lah yang dialami Kaum muhajirin dimadinah.setelahenam tahun dimadinah mereka sangat ingin bertemu dengan kelurga yang beraada di Makkah untk mengobati kerinduan,maka pada tahun keenam hijriah sebanyak 1000 kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah saw.berangkat ke Makkah untuk mengerjakan Ibadah haji dan Umrah sekaligus ingin bertemu anak keluarganya yang berada di Makkah.Namun niat baik itu belum dapat terlaksanakan karna kaum Quraisy masih menghalang-halagi.menghadapi halini akhirnya Rasulullah saw.mengadakan perjanjianya dengan kaum kafir Quraisy yang dinamakan perjanjian Hudaibiyah.
1. Perjanjian Hudaibiyah
Setelah sekian lama tidak Ziarah ke Makkah,maka pada bulan Dzulhijjah tahun keenam Hijriah Rasulullah saw.beserta 1000 orang dari kaum muslimin berangkat kemakkah untuk melaksana kan Ibadah Haji dan Umrah mereka berpakaian Ihram dan membawa serta binatang ternak untuk di gunakan sebagai hewan kurban.
Sesampainya di Makkah Utsman bin Affan ditahan selam beberapa waktuoleh orang-orang Quraisy.Dalam pada itu sampailah berita kepada Nabi saw.bahwa Utsman bin Affan r.a telah dibunuh.maka Nabi sawmenyatakan tekad:”kami tidak akan tinggal diam,hingga kami berhasil menumpas kaum Quraisy”.kemudian Rasulullah saw mengajak terbai’at.
Dalam waktu yang lama,datang lah utusan kaum Quraisi mengadakan perundingan .dalam perundingan tsb kedua pihak sepakatuntuk damai yang disebut perjanjian Hudaibiyah.
Dalam perjanjian Hudaibiyah tersebut mengahasilkan kesepakatan sbb:
 Rasulullah saw.dan kaum muslimin mengurungkan niatnya untuk menunaikan ibadah Haji dan umrah tahun ini dan ditangguhkan pada tahun yang akan datang.
 Lama kunjungan di Makkah dibatasi,paling lama tiga hari.
 Selama supuluh tahun mengadakan gencatan senjata,kedua belah pihak tidak boleh saling serang.
 Kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah dan orang-orang yangingin kembali ke makkah diperbolehkan.

 Setiap kabilah yang ingin masuk dalam persekutuan dengan kaum Quraisyatau gabungan dengan kaum muslimin bebas sesuai dengan keinginan kabilah masing-masing.
Dengan adanya perjanjian Hudaibiyah ini merupakan kemenangan dari kaum Muslimin dan kesempatan yang sangat baik.
2. Peristiwa kebebasan kota Makkah.
Dengan adanya perjanjian Hudabiyah penyiaran Agama islam semakin luas.selama kurang lebih dua tahun islam sudah menyebar sampai keseluruh jazirah Arab dan mendapat tanggapan positif.perkembangan islam dijazirah Arab membuat kaum Quraisy Mekkah terpojok.mereka baru sadar bahwa perjanjian Hudabiya menguntung kan kaum muslim.Akhir nya kaum Quraisy menghianati perjanjian Hudabiyah.penghianatan itu ditunjukan dengan adanya penyerangan terhadap Bani Khuza’ah pleh kaum Quraisy pada tahun kedelapan hijriah,padahal dalam perjanjian telah disepkati tidak boleh salinh serang selama puluhan tahun.
Dengan adanya penghianatan tersebut, maka pada tanggal 10 Ramadhan tahun 8 H.Rasulullah saw.bersama 10.000kaum muslimin berangkat menuju makkah.
Rasulullah saw.memerintahka kaum muslimin segera memasuki kota mekah dari 4 penjuru.dengan demikian kota Mekah jatuh kedalam kekuasaan kaum muslimin tanpa pertumpahan darah sama sekali.
Dengan jatuhnya Kota mekkah kedalam kekuasaan kaum Muslim membuat permusuhan antara Kaum Quraisy dan kaum Muslimin menjadi sirna.
3. Peperangan yang Terjadi setelah Hijrah.
a. Perang Badar.
Dinama kan perang Badar Karna peperangan ini terjadi di Badar.peperangan it terjadi dua tahun setelah hijrahnya Nabi saw.ke Madinah.Dalam perang Badar terdapat korban sebanyak 70 orang dari kaum kafir Quraisy dan 14 orang kaum Muslimin.Dalam perang ini di menangkan oleh kaum muslimin.
Perang Badar ini terjadi karna kaum kafir Quraisy mengetahui bahwa Rasulullah saw.di Madinah membuat pasukan tempur.selanjutnya kaum Quraisy Mekah menghasud seluruh jazirah Arab untuk mengahancurkan kaum Muslimin dimadinah.

Peristiwa Badar berawal dari adanya berita bohong yangdi sebabkan oleh Zam-Zam bin Amr dimakkah bahwa khalifah Quraisy dihadang dan dirampas oleh kaum muslimin.Dengan berita ini membuat Abu jahal marah dan kemudian mengumpulkan 1000 pasukan untuk menyerbu kaum Muslimin.

Dengan adanya serangan ini maka Rasulullah saw.beserta 305 pasukan keluar dari kota Madinah setelah sampai diBadar pasukan kaum muslimin bertemu dengan pasukan kafir Quraisy dan terjadilah pertumbangan darah.

b. Perang Uhud.
Dinamakan perang Uhud karna peristiwa ini terjadi di Bukit Uhud.perang ini terjadi karna orang-orang Quraisy ingin membalas kekalahanya ketika perang Badar.
Pada tahun ketiga hijriah ,kaum kafir Qut\raisy berangkat kemadinah untuk menggepur kaum Muslimin.mereka membawa 3000 pasukan unta,2000 pasukan berkuda,dan 700pasukan baju besi dengan panglima Khlaid bin Walid.
Untuk menghadapi serangan ini Rasulullah saw.beserta 1000 kaum Muslimin cerobah yaitu segera segera mengambil barang-barang rampasan perang,yang sebenarnya tindakan ini dilarang oleh Rasulullah saw.,maka pasukan kaum muslimin pun bisa dibuat kocar-kacir ketika tiba-tiba pasukan kaum Quraisy menyerbu kembali.70 orang Muslim gugur sebagai suhada dalam serangan mendadak ini,dan kemenangan pun sementara berada di pihak pasukan kafir Quraisy.

Tindakan pasukan kaum Muslimin yang ceroboh ini membuat marah Rasulullah,
mereka tidak menhiraukan perintah Rasulullah saw.mereka tergesa-gesa mengambil harta rampasan perang karena mengira perang sudah berakhir,padahal,semua ini merupakan strategi jebakan dari pasukan kafirQuraisy yang dipimpin Khalid bin Walid.

Demikian lah kaum muslimin akhirnya menyesali atas perbuatanya yang gegabah dan tidak mengikuti komando Rasulullah saw.dan merekapun berjanji setia selalu menaati aba-aba Rasulullah saw.

c. Perang Khandaq.
Khandaq artinya parit.Disebut perang Khandaq dalam perang ini kaum muslimin membuat parit prtahanan ditempat-untuk memasuki kota madinah.jadi pasukan kaum muslimin hanya berjaga pada tempat-tempat terbuka untuk menghadang musuh.
Dalam perang ini pasukan muslim tidak mengadakan penyerbuan.demikian juga pasukan khaibar dan kaum kafir Quraisy,merekatdak berani masuk kota madinah karna takut jika turun keparit tentu akan mati terkena anah panah dari pasukan Muslim.
Pasukan Khaibar dan pasukan kafir Quraisy akhirnya hanya mengepung kota madinah dengan mendirikan perkemahan dilur parit,hamper satu bulan lamanya.tiba-tiba ada angina yang sangat kencang menporak porandakan perkemahan mereka.
Dan pada akhirnya mereka pulang dengan tangan hampa dan menyesal karena merasa mendapat kutukan Tuhan.

d. Perang hunain.
Perang hunain terjadi setelah penakluk kota mekkah.Pasukan yang dihadapi Rasulullah dan kaum muslimin adalah bersekutunyadua kabila yaitu Hawizin dan Tsaqif.
Untuk menghadapi dua kabilah ini Rasulullah saw.menyiapkan pasukan berjumlah 12.000 personil.Namun orang-orang Hunain dan Tsaqif sudah menempatkan diri ditempat yang strategis,yaitu tanah pegunungan yang berbukit-bukit,menungu kaum pasukan kaum muslimmin yang hendak lewat di jalan sempit di bawahnya.
Orang-orang Hawazin dan Tsaqif pun akhirnya menyerang dengan mendadak pada saat kaum muslimin tiba ditempat tersebut yaitu lembah Hunain namanya.
Atas pertolongan Allah swt akhirnya Rasulullah saw.dapat mengimpun kembali pasukanya dan dapat mengalahkan pasukan Hawazin dan Tsaqif.
Akhirnya di jinarah,Rasulullah saw.didatangi utusan dari Hawazin yang mengatakan tahkhluk dan hendak masuk islam.Serta memohon supaya para tawanan dan barang rampasan perang dikembalikan.
Dan kemudian hari mereka mengaku takhluk dan hendak memeluk Agama Islam secara suka rela.

No comments:

Post a Comment